1-[3-({2-[(2-hydroxyethyl)oxy]ethyl}oxy)phenyl]-1-propanone

1,2,4-trichlorobenzene.png