[4-(6,7-Dimethoxy-4-quinolyloxy)phenyl]methylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png