N-[2-(4-allyloxy-3-difluoromethoxyphenyl) oxazol-4-ylmethyl]-2-ethoxybenzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png