N-(2-Amino-phenyl)-4-{2-[(pyridin-3-ylmethyl)-carbamoyl]-vinyl}-benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png