4-hydroxy-1-phenyl-3-phenylacetyl-quinolin-2(1H)-one

1,2,4-trichlorobenzene.png