(5e)-5-(4-bromobenzylidene)-6-hydroxy-2-sulfanylpyrimidin-4(5h)-one

1,2,4-trichlorobenzene.png