3-Methoxybenzaldehyde [(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazone

3-Methoxybenzaldehyde [(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazone