3-(5-{4-[4-(3-Fluoro-benzyloxy)-3-chloroanilino]-6-quinazolinyl}-2-furyl)-N-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-2-propenamide

1,2,4-trichlorobenzene.png