3-(2-methoxyphenyl)benzo[f]chromen-1-one

1,2,4-trichlorobenzene.png