4-(3-fluoro-4'-phenoxybiphenyl-4-yloxy)-6,7-dimethoxyquinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png