6,7-Dimethoxy-4-[2-(1-propenyl)phenoxy]quinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png