2-hydroxy-4-acetoxybenzophen

1,2,4-trichlorobenzene.png