1-[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]piperazine hydrochloride

1,2,4-trichlorobenzene.png