2-Methyl-1-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine hydrochloride

1,2,4-trichlorobenzene.png