1-[3-(2-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]piperazine

1,2,4-trichlorobenzene.png