1-(2-chloro-4-fluorophenyl)-2-piperazinone

1,2,4-trichlorobenzene.png