Ethyl 2-{2-methoxy-4-[(1-methoxy-2-phenylindolizin-3-yl)carbonyl]anilino}acetate

1,2,4-trichlorobenzene.png