2-[(4-benzothiazol-2-yl-phenyl)-methyl-amino]-ethanol

1,2,4-trichlorobenzene.png