1-dimethylcarbamoylmethyl-3-naphthalen-1-ylmethyl-1H-indole-2-carboxylic acid ethyl ester

1,2,4-trichlorobenzene.png