p-hydroxyphenyl methacryl anilide

1,2,4-trichlorobenzene.png