6-methyl-5-azacytidine

1,2,4-trichlorobenzene.png