N-(4-chloro-2-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-2-[4-(methylamino)piperidin-1-yl]quinazoline-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png