3-Pyridinol, 6-methyl-2-(phenylazo)-

1,2,4-trichlorobenzene.png