5-chloro-6-phenylpyridine-2-carbonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png