1H-Imidazole, 1-[2-(2-chlorophenyl)-4-methylpentyl]-, mononitrate

1H-Imidazole, 1-[2-(2-chlorophenyl)-4-methylpentyl]-, mononitrate