1H-Imidazole, 1-[2-(2-chlorophenyl)-2-cyclohexylethyl]-, mononitrate

1,2,4-trichlorobenzene.png