1H-Imidazole, 1-(2-cyclohexyl-2-phenylethyl)-, mononitrate

1,2,4-trichlorobenzene.png