2,2,2-Triphenylacetophenone

1,2,4-trichlorobenzene.png