2-[(3-ethoxy-4-hydroxybenzylidene)amino]isoindoline-1,3-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png