2-ethenyl-6-nitrophenol

1,2,4-trichlorobenzene.png