N-(7-ethoxy-5,8-dihydronaphthalen-1-yl)-5-phenyl-1,3-oxazol-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png