(2S,4R)-N-[4-(2-Chloro-phenyl)-6-(4-hydroxy-2-hydroxymethyl-pyrrolidin-1-yl)-pyridin-3-yl]-2-(3,5-dichloro-phenyl)-N-methyl-isobutyramide

1,2,4-trichlorobenzene.png