N-(4-Hydroxyphenyl)glycine

1,2,4-trichlorobenzene.png