ethyl 2-oxo-2-(6-phenoxy-2-phenylindolizin-3-yl)acetate

1,2,4-trichlorobenzene.png