Benzamide, 4-methoxy-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png