2-fluoro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png