2-fluoro-4-hydroxy-3-iodobenzonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png