Methyl 2-acetamido-5-(4-nitro-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-phenoxy)benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png