5-(AMINOMETHYL)-2-METHYLPYRIMIDIN-4-AMINE

1,2,4-trichlorobenzene.png