6-(4-Trifluoromethylbenzyloxy)-2-cyanobenzothiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png