1-(2-chlorophenyl)-5,5-dimethylpiperazin-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png