1-(2-chloro-4-fluorophenyl)-5,5-dimethylpiperazin-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png