1-(2-chloro-5-fluorophenyl)-5,5-dimethylpiperazin-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png