3-(3-methoxyphenyl)-5-pyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png