2-[2-[[3-(4-chlorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl]amino]ethoxy]ethanol

1,2,4-trichlorobenzene.png