2-amino-1-[4-(2-chloro-phenylamino)-piperidin-1-yl]-ethanone dihydrochloride

1,2,4-trichlorobenzene.png