N-[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]-2-(3-chloro-4-methylphenoxy)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png