6-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(2-methoxyphenyl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine

1,2,4-trichlorobenzene.png