4-[4-[(4-chlorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]-1-[(4-methylphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

1,2,4-trichlorobenzene.png