1-(2,1,3-benzoxadiazol-4-ylsulfonyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]piperidine-4-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png